ชีวิตอดทนของโยบ

Intimacy Sunday 13 May 2018 
“นี่แน่ะ เราถือว่าคนเหล่านั้นที่สู้ทนก็เป็นสุข ท่านได้ยินเรื่องความทรหดอดทนของโยบ และได้เห็นสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้เขาในบั้นปลาย คือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีความสงสารและความเมตตากรุณาเพียงไร”
‭‭ยากอบ‬ ‭5:11‬ ‭THSV11‬‬
 
+ จงชื่นใจเถิด เพราะพระวจนะได้บอกให้เรารู้ว่า เมื่อเราสู้ทนกับความทุกข์ยาก เราจะเป็นสุข พระบิดาจะรับรองเราไว้ เพียงเราไม่บ่นต่อว่าพระองค์ในสถานการณ์ที่พระองค์ได้อนุญาตให้เกิด ท่าทีเราต่อเหตุการณ์นั้นจะเป็นตัวบอก 
 
.+ ตัวอย่างโยบ ผู้รับใช้ของพระองค์ ทำให้เราเห็นพระกรุณาคุณที่พระองค์ได้ประทานให้แก่เขา เป็นสองเท่า 
 
+ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนมีวัตถุประสงค์บางอย่างแก่เรา เราขอบคุณพระเจ้าได้ทุกกรณีหรือไม่ ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้ลูกสู้ทน ต่อทุกเหตุการณ์ และรับพระกรุณาอย่างที่พระองค์ได้มอบให้แก่โยบ ในที่สุด 

Leave a Comment

Your email address will not be published.