ชีวิตคริสเตียนรากฐานอัครฑูตและผู้เผยวจนะ

Intimacy Tuesday 2 October 2018
“ท่านทั้งหลายถูกก่อร่างสร้างขึ้นบนรากฐานของบรรดาอัครทูตและบรรดาผู้เผยพระวจนะ มีพระเยซูคริสต์เป็นศิลาหัวมุม”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭2:20‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ของประทานที่พระบิดาได้ให้ไว้เพื่อที่จะเสริมสร้างชีวิตและคริสตจักร นั้น พระวจนะได้บอกให้เรารู้ว่า เราทั้งหลายถูกก่อร่างสร้างขึ้นมาโดยอัครฑูต ที่พระเยซูคริสต์ทรงโปรดเรียกมาเพื่อออกไปเป็นพยานและสร้างคริสตจักรเพื่อพระนามพระองค์ และผู้เผยวจนะก็เช่นกัน ที่จะช่วยนำเสียงของพระบิดามาถึงยังคริสตจักรของพระองค์ 
+ เราเห็นผู้เผยวจนะมีส่วนขับเคลื่อนชนชาติอิสราเอลมาโดยตลอดเพื่อให้ไปถึงแผนงานที่พระองค์ตั้งไว้และคริสตจักรก็เช่นกัน ผู้เผยวจนะจะมีส่วนช่วยในการนำเสียงของพระเจ้ามาถึง เพื่อให้คริสตจักรดำเนินไปตามน้ำพระทัยพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.