ชีวิตคริสเตียนก่อร่างเป็นพระวิหารพระเจ้า

Intimacy Thursday 4 October 2018
“และในพระองค์นั้น พวกท่านก็กำลังถูกก่อร่างสร้างขึ้นด้วยกันให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าโดยพระวิญญาณ”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭2:22‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระบิดา เราต้องดูแลพระวิหารนี้อย่างดีที่สุด เรากำลังรับการเปลี่ยนแปลงทุกวันให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในเรา พระองค์อยู่ในเราและทำงานร่วมกับวิญญาณจิตของเรา
+ เราต้องพึ่งพาฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณ และรักษาพระวิหารนี้ของพระองค์ เพื่อถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.