ชีวิตของเราเป็นอาณาจักรของพระเยซูคริสต์

Luke 17:20-21 เมื่อพวกฟาริสีทูลถามพระองค์ว่า อาณาจักรของพระเจ้าจะมาถึงเมื่อไร พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “อาณาจักรของพระเจ้าไม่มาโดยให้เป็นที่สังเกตได้

และเขาจะไม่พูดว่า `มาดูนี่’ หรือ `ไปดูโน่น’ เพราะ ดูเถิด อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ภายในท่านทั้งหลาย”

พระบิดาใช้ชีวิตของเราในฐานะลูกของพระองค์ เพื่อสำแดงพระทัยและแผนงานของพระองค์ รวมถึงพระสิริและความเป็นพระคริสต์ สะท้อนออกมายังชีวิตของเราเสมอ

ผู้ที่จำนนชีวิต ยอมรับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระเยซู ด้วยฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์ พวกเขาจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น วันต่อวัน

นั่นคืออาณาจักรของพระเจ้าที่จะสะท้อนออกมาจากพระบิดา ผ่านชีวิตของเรา

ตัวเราแต่ละคนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสำแดง อาณาจักรของพระคริสต์ และสะท้อนพระลักษณะของพระองค์ในทุก ๆ ด้าน ทั้งความรัก ความเมตตา ความดีงาม ฯลฯ ตามที่พระเยูเป็น

เราต้องให้พระวิญญาณเข้ามาช่วยเหลือเราทุก ๆ เวลาเพื่อให้เราเป็นเหมือนพระเยซู และสะท้อนอาณาจักรของพระองค์บนโลกนี้ สรรเสริญพระเจ้า
ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.