ชีวิตของเดโบราห์ ตอนที่ 1

ชีวิตของเดโบราห์

ยังมีผู้เผยพระวจนะหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้วินิจฉัยคนอิสราเอลในเวลานั้น ชื่อเดโบราห์ ภรรยาของลัปปิโดท 5นางเคยนั่งอยู่ใต้ต้นอินทผลัมแห่งเดโบราห์ที่อยู่ระหว่างรามาห์และเบธเอลในแดนเทือกเขาเอฟราอิม และคนอิสราเอลก็ขึ้นมาหานางที่นั่น เพื่อให้ตัดสินคดี ผวฉ.4:4-6

พระเจ้ามักจะใช้คนที่ยอมให้พระองค์ใช้ในการทำพระราชกิจของพระองค์เสมอ เดโบราห์เป็นคนหนึ่งที่พระองค์ใช้ท่านเมื่ออิสราเอลได้หลงเจิ่นไปในความบาปชั่ว เดโบราห์ได้เป็นผู้เผยวจนะในช่วงเวลานั้นและคอยช่วยเหลือคนที่เข้ามาหานางเพื่อให้ช่วยตัดสินคดีให้

เมื่อพระเจ้าใช้ใคร พระองค์จะประทานของประทานพิเศษมาให้เพื่อทำให้งานของพระองค์ดำเนินต่อไป ดังตอนนี้ เดโบราห์เป็นผู้เผยวจนะ ซึ่งถูกเลือกอย่างเจาะจงจากพระเจ้า และในปัจจุบัน พระวจนะกล่าวถึงเรื่องของประทานการเผยวจนะด้วยเช่นกัน ซึ่งเราสามารถเรียนรู้และฝึกฝนในการใช้ของประทานนี้ได้ แม้บางคนพระเจ้าอาจจะไม่ได้ใช้พวกเขาให้มีของประทานนี้ แต่ทุกคนก็สามารถเรียนรู้ในการเผยวจนะได้ โดยให้เป็นไปตามพระวจนะ

มากกว่านั้น เดโบราห์ยังมีความสามารถในการตัดสินคดีได้อีกด้วย ซึ่ง ใกล้เคียงกับการใช้ของประทานถ้อยคำประกอบด้วยความรู้ และถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญา ในพันธสัญญาใหม่

ดังนั้น เราในฐานะลูกที่รักและเป็นผู้ปรนนิบัติพระบิดา เราก็สามารถรับประสบการณ์อย่างที่เดโบราห์มีได้เช่นกัน

Leave a Comment

Your email address will not be published.