ชำระมือชำระใจ

Intimacy Thursday 3 May 2018 
“พวกท่านจงเข้าใกล้พระเจ้า แล้วพระองค์จะเสด็จเข้ามาใกล้ท่าน พวกคนบาปเอ๋ย จงชำระมือให้สะอาด คนสองใจ จงชำระใจให้บริสุทธิ์ จงเป็นทุกข์ โศกเศร้า และร้องไห้ ให้เสียงหัวเราะของพวกท่านกลายเป็นความโศกเศร้า และความชื่นชมยินดีกลายเป็นความเศร้าสลด พวกท่านจงถ่อมใจลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วพระองค์จะทรงยกชูท่าน”
‭‭ยากอบ‬ ‭4:8-10‬ ‭THSV11‬‬
+ เราต้องเผชิญสิ่งต่างๆมากมายบนโลกนี้ กำลังของเรานั้นมาจาก พระวิญญาณบริสุทธิ์ภายใน ผู้ซึ่งชำระชีวิตเราให้สะอาด และทำให้ใจเราบริสุทธิ์ 
 
+ เราต้องกลับใจใหม่เสมอ ไม่ให้ความสนุกของโลกมานำเราห่างจากพระบิดา เราต้องถ่อมใจ นำใจเราให้มาอยู่ในพระคุณของพระองค์ทุกเวลา และพระองค์จะยกชู ชีวิตเราขึ้น สิ่งนี้เป็นพระสัญญาของพระองค์ 
 
+ “ จงถ่อมใจลง แล้วพระบิดาจะยกชูเราขึ้น “

Leave a Comment

Your email address will not be published.