ชายตาบอดรับการรักษาที่สระสิโลอัม

ยอห์น 9 : 6 – 41

ชายตาบอดได้รับการรักษาจากพระเยซู โดยพระองค์เอาโคลนทาตาของเขา แล้วให้เขาไปล้างที่สระสิโลอัม แล้วเขาก็หายดี

เนื่องจากวันนั้นเป็นวันสะบาโตแล้ว ฟาริสีก็พาชายที่เคยตาบอดมาแล้วซักไซร้ถามอย่างสงสัยในอัศจรรย์นี้ที่มาจากพระเยซูเพราะพวกฟาริสีไม่อาจต้านทานสิทธิออำนาจของพระองค์ได้

สิ่งที่เราเห็นได้ว่าชายคนนี้เป็นโรคตาบอดแต่กำเนิด เพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าสูงสุด และเขาได้ประกาศให้บรรดาฟาริสีรู้ทั่วกันว่า พระเยซูเป็นผู้เผยวจนะ ( 17 )

มากกว่านั้น ชายคนนั้นยัง เข้าใจถึงพระวจนะที่แท้จริงของพระเจ้า เมื่อท่านโต้ตอบกับฟาริสีและกล่าวว่า ” เรารู้ว่าพระเจ้าไม่ทรงฟังคนบาป แต่ทรงฟังคนที่ยำเกรงพระองค์และทำตามพระทัยของพระองค์ ” (31)

และสุดท้าย ชายคนนั้นก็ได้ยืนหยัดและวางใจในพระเยซู ( 38 ) และเขาได้ถูกฟาริสีไล่ออกมา เสมือนหนึ่งถูกตราหน้าว่าไม่เชื่อฟัง หรือรับสิทธิอำนาจของโมเสส ซึ่งกำลังบอกว่า เขาได้มีส่วนในการร่วมทนทุกข์กับพระคริสต์ แล้ว เพราะการวาวางใจของเขา

มีหลายเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตเพื่อทำให้เราตอบสนองตามน้ำพระทัยของพระบิดา แม้เรายังไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความหมายอย่างไร แต่เราก็เลือกที่จะเชื่อและวางใจ ทำส่วนของเราด้วยความซื่อสัตย์ ต่อไป และพระสัญญาของพระองค์ก็จะบริบูรณ์ในที่สุด

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.