ชัยชนะและความเชื่อ

ชัยชนะและความเชื่อ

พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาพูดคุยและย้ำเตือนชีวิตของเราทั้งหลาย ให้มั่นคงในความเชื่อในพระคริสต์ และดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะ เสมอ

ชัยชนะที่พระเยซูได้กล่าวแก่สาวก ถึงการที่พระองค์ต้องถูกทรมาน จนมาถึงความมรณา และการฟื้นคืนพระชมน์ของพระองค์บนกางเขน นั้น นำให้เราทั้งหลาย ผู้เป็นลูกของพระองค์ สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความชัยชนะร่วมกับพระองค์ และเหล่าผู้เชื่อตลอดสองพันปี

ชัยชนะบนกางเขนโดยโลหิตพระเยซูคริสต์ ทำให้เรา ดำเนินชีวิตได้อย่างผู้ที่มีชัยชนะในทุก ๆ เรื่อง ทั้งเรื่อง เนื้อหนัง ความเป็นตัวเก่าของเรา ความบาป โรคภัยไข้เจ็บ การป่วยไข้ต่าง ๆ โรคร้ายต่าง ๆ รวมถึงความตาย พระองค์สามารถนำให้เรามีชัยร่วมกับพระองค์ได้อยู่เสมอ เมื่อเราประกาศความเชื่อ เมื่อเราประกาศชัยชนะ พระองค์ก็จะนำและทำให้เกิดขึ้น

พระเยซูมีชัยชนะให้แก่เราไปแล้วเมื่อสองพันปี ความปรารถนาของพระองค์ คงไม่ใช่การที่ผู้เชื่อ ลูก ๆ ของพระองค์มาเพียงฉลองการฟื้นคืนพระชนม์ แต่พระองค์ปรารถนาให้เราดำเนินชีวิต อย่างมีชัยชนะ ทุก ๆ วัน มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนม กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่พระคริสต์สัญญาไว้ นี่มิใช่หรือ ที่พระองค์อยากให้เราดำเนินต่อไป อย่างลึกซึ้ง ทุก ๆ วัน

ขอพระเกียยรติมีแด่พระบิดา ยาเวห์ พระเจ้าผู้เป็นนิรันดร

เพราะว่าพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายเสด็จไปกับท่าน ทรงต่อสู้ศัตรูของท่านเพื่อท่าน จะทรงช่วยกู้ท่าน’ ฉธบ 20:4

เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยเหนือโลก และความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลก 5ใครล่ะที่มีชัยเหนือโลก? ไม่ใช่ใครอื่น คือคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเอง 1 ยอห์น 5:4-5

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.