จุดไฟพระวิญญาณในตัวเราทุกวัน

จุดไฟพระวิญญาณทุกวัน

การเดินในทางพระเจ้านั้น ต้องเผชิญแรงเสยดทานต่าง ๆ มากมายจริง ๆ เพราะ พระวจนะบอกว่าเราไม่ได้เป็นของโลกแล้ว เราชนะโลกแล้ว แต่เรายังต้องดำรงชีวิตบนโลกนี้ เพื่อเป็นพรแก่คนอื่น ๆ และรอคอยการกลับมาของพระคริสต์

ทุกวันเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแนบแน่น เราก็จะรับการเติมเต็มในฝ่ายวิญญาณ และมันจะถูกกระตุ้นเร้าภายใน เพื่อให้เราดำเนินชีวิตต่อไปด้วย กำลังจากพระวิญญาณ

ดังนั้น มันจึงเป็นเหมือนการจุดไฟพระวิญญาณในชีวิตของเรา ให้คลุกรุ่นและร้อนรน อยู่เสมอ การเติมเชื่อไฟ ก็คือการที่เราได้ใช้เวลาอยู่กับพระวิญญาณ การนมัสการ การอธิษฐาน การอ่านและใคร่ครวญพระวจนะ สิ่งนี้จะช่วยให้ไฟพระวิญญาณในชีวิตของเราลุกโชติช่วงอย่างต่อเนื่อง

อย่าอ่อนระอา จงมีจิตใจกระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณ จงปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า โรม 12:11 https://www.bible.com/bible/174/ROM.12.11.THSV11
การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.