จิตวิญญาณของข้าพเจ้ากระหายหาพระเจ้า หาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ เมื่อไรข้าพเจ้าจะได้มาปรากฏต่อพระพักตร์พระเจ้า

จิตวิญญาณของข้าพเจ้ากระหายหาพระเจ้า หาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ เมื่อไรข้าพเจ้าจะได้มาปรากฏต่อพระพักตร์พระเจ้า
เพลงสดุดี 42:2 KJV
วิถีชีวิตของผู้เชื่อคือการที่เรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระวิญญาณบริสุทธิ์การพึ่งพาพระบิดาผ่านคำอธิษฐานและการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์
แต่ละวันจึงมีความสำคัญที่เราเองจะได้อยู่ใกล้ชิดกับพระวิญญาณของพระเจ้าในทุกเช้าวันใหม่ เมื่อเราใช้เวลาที่จะได้ใกล้ชิดพระองค์อยูเสมอเราจะเติบโตขึ้นในทางของพระองค์และวิญญาณจิตของเราก็จะได้รับการเติมเต็ม
เหมือนแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่ในระดับหนึ่งเมื่อเราทำงานในแต่ละวันความยากลำบากอุปสรรค และสภาพแวดล้อมต่างๆอาจทำให้เราหมดกำลังหรือหมดแรงก็เหมือนกับน้ำที่ค่อยๆระเหยออกและ เมื่อเราเองเข้ามาใกล้ชิดกับพระวิญญาณพระเจ้า เราก็จะได้รับการเทน้ำใหม่นั้นลงมาในเช้าวันต่อไปทำให้จิตวิญญาณของเรารับการเติมเต็มอยู่เสมอ
มากกว่านั้นเราเองยังสามารถที่จะเป็นพระพรให้กับพี่น้องที่อ่อนกำลังหรือกำลังต้องการการหนุนน้ำใจหรือคำอธิษฐานเผื่อ เราก็จะกลายเป็นผู้ที่ให้ได้มากยิ่งขึ้น

Leave a Comment

Your email address will not be published.