จำนนความรู้ ประสบการณ์เดิม ๆ ต่อพระคริสต์

1มีชายคนหนึ่งในพวกฟาริสีชื่อนิโคเดมัสเป็นขุนนางของพวกยิว 2ชายผู้นี้ได้มาหาพระเยซูในเวลากลางคืนและทูลพระองค์ว่า “รับบี พวกข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าท่านเป็นครูที่มาจากพระเจ้า เพราะไม่มีผู้ใดกระทำการอัศจรรย์ซึ่งท่านได้กระทำนั้นได้ นอกจากว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเขาด้วย” ยอห์น 3:1-2

การที่ฟาริสีคนหนึ่งจะตระหนักว่า สิ่งที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปี นั้น ไม่ใช่คำตอบอีกต่อไป แต่เมื่อนิโคเดมัสได้ ตระหนัก ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่แท้จริง ที่พวกเขารอคอย พระเมสสิยาห์ มาเนิ่นนานแล้ว และตาใจฝ่ายวิญญาณของเขาก็ได้เปิดออก และจำนนชีวิตต่อพระเยซูในที่สุด

นิโคเดมัสไม่ได้เปิดเผยตัว ต่อสาธารณะ แต่มาอย่างลับ ๆ เพื่อจะได้พบกับพระเมสสิยาห์ที่แท้จริง และได้รับการสอนในสิ่งที่เขายังไม่เข้าใจ แต่เขาก็ยินดีเปิดรับ ท่าทีนิโคเดมัสทำให้เราได้เรียนรู้ ในหลายประเด็น

1. ถ่อมใจยอมรับรู้วิถีของพระเยซู : ไม่เอาความรู้เดิม ๆ มาต่อต่านพระคริสต์อีกต่อไป
2. แสวงหาความจริงแท้เสมอ ; แม้ว่านิโคเดมัสจะเป็นฟาริสี แต่ก็แสวงหา และรอคอยพระเมสสิยาห์ จน
ท่านจำนนชีวิตต่อพระคริสต์
3. เปิดตาใจฝ่ายวิญญาณเสมอ : แม้ความเป็นฟาริสีจะเคร่งครัดในธรรมบัญญัติ แต่นิโคเดมัสแตกต่างจาก
ฟาริสีคนอื่น ๆ คือ เห็นการอัศจรรย์ของพระเยซูเป็นหมายสำคัญว่าพระองค์เป็นพระเจ้า
ซึ่งต่างจากฟาริสีคนอื่นที่มองพระเยซูว่าเป็นผู้สอนผิด

การจำนนชีวิต และมอบชีวิตให้กับพระเยซุ ที่จะนำหน้าชีวิตเราต่อไปนั้น ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ต้องตัดสินใจอยู่เสมอ เราต้องสำรวจใจทุก ๆ วัน และผูกพันชีวิตให้ติดสนิทกับพระวิญญาณ ทุก ๆ เวลา เพื่อจะรับการเปิดเผยสำแดงจากพระบิดาอย่างต่อเนื่องและชัดเจน

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.