จดหมายถึงกาลาเทีย

Intimacy Thursday 24 January 2019
“เปาโล ผู้เป็นอัครทูต (ซึ่งไม่ได้รับการแต่งตั้งจากมนุษย์ หรือโดยมนุษย์ แต่โดยพระเยซูคริสต์และพระเจ้าพระบิดา ผู้โปรดให้พระเยซูเป็นขึ้นจากความตาย ได้ทรงแต่งตั้ง) และบรรดาพี่น้องที่อยู่กับข้าพเจ้า เรียน คริสตจักรทั้งหลายแห่งแคว้นกาลาเทีย ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า ดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด”
‭‭กาลาเทีย‬ ‭1:1-3‬ ‭THSV11‬‬
+ อาจารย์เปาโลมักอวยพร พี่น้องในเมืองต่างๆ ด้วยพระคุณและสันติสุขที่มาจากพระเจ้าอยู่เสมอ การปรนนิบัติพระเยซูในฐานะ ผู้เชื่อนั้นมีความสำคัญ อาจารย์เปาโลเป็นเพียงคนเเดียวในพระเยซูคริสต์เป็นคนที่แต่งตั้งท่านด้วยพระองค์เอง เพราะพระองค์ปรารถนาจะใช้ชีวิตของท่านในการประกาศและเป็นพยานแก่คนมากมายที่ยังไม่ได้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์
+ อาจารย์เปาโลทำหน้าที่ด้วยเต็มกำลังอยู่เสมอ และเช่นเดียวกับเมื่อพระเยซูเรียกเรามาแล้ว เราก็ต้องทำหน้าที่ดด้วย พระคุณที่พระองค์ประทานให้ด้วยเช่นกัน อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.