จงให้เกียรติบิดามารดา ตามพระบัญญัติพระเจ้า

Intimacy Sunday 25 November 2018
““จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้า” นี่เป็นบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญากำกับด้วย “เพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลก” ส่วนท่านทั้งหลายที่เป็นบิดา อย่ายั่วบุตรของท่านให้เกิดโทสะ แต่จงเลี้ยงดูพวกเขาด้วยการสั่งสอนและการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้า”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭6:2-4‬ ‭THSV11‬‬
+ พระวจนะให้เราให้เกียรติบิดา มารดา เสมอ เป็นสิ่งที่พระบิดาได้กำหนดไว้ในบัญญัติ สิบประการด้วย เพื่อเราทั้งหลายจะได้ไปดรมาดีบนแผ่นดินโลก  และทำให้เรามีอายุยืนยาว
+ ไม่ว่า บิดามารดาจะเชื่อในพระเยซูคริสต์ เราก็ต้องให้เกียรติท่านเสมอ ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์จะช่วยให้บิดามารดามีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ และเราจะให้เกียรติท่านเสมอไป ขอบคุณพระเจ้าที่ให้ คุณพ่อคุณแม่ ที่ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเรามาอย่างดีจนเรามีมาถึงทุกวันนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published.