จงแสวงหาหน้าของเรา

ใจของข้าเอ๋ย พระองค์ตรัสกับเจ้าว่า “จงแสวงหาหน้าของเรา”
ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์จะแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์ สดุดี 27:8

ชีวิตแห่งการแสวงหาพระบิดา เป็นวิถีชีวิตของผู้เชื่อแท้ ที่ดำเนินชีวิตบนโลก ด้วยการพึ่งพา สามัคคีธรรม นมัสการ อธิษฐาน ต่อพระบิดาอยู่เสมอ

ไม่มีสิ่งใดที่สำคัญและมีคุณค่ามากไปกว่า การได้ใช้เวลากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าที่รักเรามากกว่าใครในโลก ยิ่งใกล้ชิด ก็ยิ่งสัมผัสและเข้าใจพระทัย

ยิ่งแสวงหาพระบิดา ผ่านการนมัสการ อธิษฐาน จะยิ่งเห็นความยิ่งใหญ่ที่ พระองค์เป็น และพระองค์ทำ และนั่นจะทำให้ สิ่งที่เราเผชิญอยู่ มันเล็กน้อยไปเลย

ขอบพระคุณพระเจ้า จริง ๆ สำหรับวันใหม่นี้ สรรเสริญพระบิดา ยาเวห์

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

photo credit : Jerry Zhang

Leave a Comment

Your email address will not be published.