จงแสวงหาพระเยโฮวาห์ และพระกำลังของพระองค์ แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์เรื่อยไป

จงแสวงหาพระเยโฮวาห์ และพระกำลังของพระองค์ แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์เรื่อยไป
1 พงศาวดาร 16:11 KJV
https://bible.com/bible/175/1ch.16.11.KJV

กำลังแต่ละวันของเราทั้งหลายนั้นมาจากพระยาห์เวห์ ทุกเช้าเราควรอธิษฐานขอกำลังจากพระองค์เพื่อให้เรามีชัยชนะในทุกวันใหม่

ยิ่งเรามีชีวิตแห่งการแสวงหาพระบิดาแล้ว เราจะยิ่งเห็นว่าเรี่ยวแรงกำลังในฝ่ายวิญญาณจะยิ่งทวีคูณสูงขึ้น

การมีชีวิตแห่งการแสวงหาพระบิดาและปรารถนาใกล้ชิดติดสนิทกับพระวิญญาณ สิ่งเหล่านี้เป็นที่พอพระทัยพระองค์เป็นอย่างยิ่ง

ดังที่กษัตริย์ดาวิด ได้มีชีวิตที่แสวงหาและนมัสการพระเจ้าอยู่เสมอ และท่านได้สร้างนิเวศน์แห่งการอธิษฐานนมัสการพระเจ้า

ท่าทีของเราก็ควรเป็นเช่นนั้น ท่าทีแสวงหาพระเจ้าก่อนเป็นคนแรก

โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงน่าครั่นคร้ามนักในสถานบริสุทธิ์ของพระองค์ คือพระเจ้าของอิสราเอล พระองค์นั้นประทานฤทธิ์และกำลังแก่ประชาชนของพระองค์ สาธุการแด่พระเจ้า
เพลงสดุดี 68:35 KJV
https://bible.com/bible/175/psa.68.35.KJV

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.