จงแสวงหาพระยาห์เวห์ และพระกำลังของพระองค์

Intimacy Thursday 10 January 2019
“จงแสวงหาพระยาห์เวห์ และพระกำลังของพระองค์ แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์เสมอ”
‭‭สดุดี‬ ‭105:4‬ ‭THSV11‬‬
+ พระบิดาเป็นแหล่งกำลัง ที่ไม่เคยหมดในชีวิตของเรา เป็นความพร้อมในยามที่เราต้องการเสมอ พระองค์เป็นที่กำบังที่เข้มแข็ง เมื่อเราเผชิญสิ่งต่างๆ เราเข้ามาพึ่งพากำลังที่มาจากพระองค์
+ ชีวิตที่แสวงหาพระบิดา พระพักตร์ของพระองค์ เป็นชีวิตที่ทำให้เราเข้าใกล้พระคุณพระองค์อยู่เสมอ พระองค์เต็มเปี่ยมด้วยความรักมั่นคง และจิตวิญญาณของเราก็จะนับการเติมเต็มในพระองค์เสมอ. จงแสวงหาพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.