จงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระบิดา

Intimacy Friday 13 July 2018
“จงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางพวกท่าน [โดยเอาใจใส่ดูแล] ไม่ใช่ด้วยความฝืนใจ แต่ด้วยความเต็มใจ [ตามพระประสงค์ของพระเจ้า] ไม่ใช่ด้วยใจโลภในทรัพย์สิ่งของ แต่ด้วยใจกระตือรือร้น”
‭‭1 เปโตร‬ ‭5:2‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระวจนะสั่งมาถึงเราโดยตรงส่าให้เราเลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค์ เป็นฝูงแกะของพระบิดา ไม่ใช่ของเรา เราจึงต้องดูแลอย่างดี อย่างซื่อสัตย์ที่สุด และด้วยหัวใจเดียวกับพระเยซู ที่พระองค์ดูแลฝูงแกะของพระองค์ 
 
+ นี่เป็นสิ่งที่สำคัญอีกสิ่งที่พระบิดาได้มอบให้เราทำ บนโลกนี้ การมีฝูงแกะในความดูแลจึงไม่ใช่ท่าทีแบบผู้นำ แต่เป็นหัวใจผู้เลี้ยงแบบพระเยซู เราต้องใส่หัวใจนี้และทำอย่างดีที่สุด เพราะพระองค์ไว้วางใจเรา 

Leave a Comment

Your email address will not be published.