จงเลียนแบบพระเยซู

Intimacy Friday 9 November 2018
“เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเลียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รัก”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭5:1‬ ‭THSV11‬‬
 
+ เป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงชีวิต คือการเลียนแบบชีวิตให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ พระเจ้าของเราทั้งหลาย  สิ่งที่พระองค์เป็น ในพระคัมภีร์ จะเป็นจริงในเรา ลักษณะชีวิต ทุกด้านจะเกิดขึ้นในเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราในการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

Leave a Comment

Your email address will not be published.