จงเฝ้ารอคอยพระเจ้า พระเยซูคริสต์

Intimacy Sunday 26 August 2018 
“เมื่อเห็นแล้วว่าสิ่งทั้งปวงจะต้องสลายไปหมดสิ้นเช่นนี้ ท่านทั้งหลายควรจะเป็นคนเช่นใดในชีวิตที่บริสุทธิ์และดีงาม จงเฝ้ารอและเร่งวันของพระเจ้าให้มาถึง ซึ่งวันนั้นท้องฟ้าจะถูกไฟผลาญสลายไป และโลกธาตุก็จะถูกไฟเผาให้สลายไป แต่ว่าตามพระสัญญาของพระองค์นั้น เราจึงคอยท้องฟ้าอากาศใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ ที่ซึ่งความชอบธรรมจะดำรงอยู่”
‭‭2 เปโตร‬ ‭3:11-13‬ ‭TH1971‬‬
 
+ เรารอคอยพระคุณและการกลับมาของพระเยซูคริสต์เสมอ ตามพระสัญญาที่พระองค์ได้บอกเราไว้  เรารอคอยด้วยการรักษาชีวิตที่บริสุทธิ์ ชอบธรรม ให้สมกับแผ่นดินใหม่ที่พระองค์สัญญาจะให้เราได้ไปนั้น 
 
+ ทุกๆ วันจึงเป็นความหวังใจที่ปรารถนาให้พระราชกิจของพระองค์สำเร็จในชีวิตของเรา เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ จงเฝ้ารอคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่อ ขอให้ทุกวันนับได้ในสายตาพระองค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์นำหน้าและให้กำลังลูกด้วย อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.