จงเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ

Intimacy Tuesday 20 November 2018
“และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคน แต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭5:18‬ ‭THSV11‬‬
+ การใกล้ชิดติดสนิทกับพระวิญญาณอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เรา เข้าใจน้ำพระทัย และการอยู่ในการทรงสถิตกับพระวิญญาณ จะทำให้เราเต็มเปี่ยม เต็มล้นในพระวิญญาณ
+ เราต้องมีเวลาให้พระองค์อยู่เสมอ เพื่อจะเข้าใจพระทัยพระองค์และดำเนินชีวิตโดยให้พระวิญญาณนำหน้าเราด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published.