จงเตรียมชีวิตแต่ละวันเพื่อมีชัยชนะในช่วงเวลาแห่งการแห่งการข่มเหง

จงเตรียมชีวิตแต่ละวันเพื่อมีชัยชนะในช่วงเวลาแห่งการแห่งการข่มเหง

พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ย้ำเตือนให้ข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงการเตรียมชีวิตฝ่ายวิญญาณในแต่ละวันโดยการที่มีชีวิตติดสนิทกับพระองค์และมีพระคำของพระองค์เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต

เพราะถ้าข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ว่าจะมีการข่มเหงเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายนี้ และการข่มเหงได้เกิดขึ้นแล้วทั่วโลกได้เราก็ได้เห็นตามข่าวที่ออกมาเป็นระยะๆ

ขอกำลังจากพระวิญญาณและปัญญาจากพระองค์เพื่อให้เราดำเนินชีวิตด้วยความปลอดภัยและระมัดระวังตัวเราอยู่เสมอ

แต่ขอให้เรายืนหยัดในการเดินติดตามพระองค์แม้จะถูกการข่มเหงเข้ามา ส่งเป็นกำลังและเป็นโล่กำบังที่เข้มแข็งเสมอ

ไม่มีการทดลองใดๆ เกิดขึ้นกับท่านทั้งหลาย นอกเหนือการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ พระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อถูกทดลอง พระองค์จะทรงให้มีทางออกด้วย เพื่อพวกท่านจะมีกำลังทนได้

1 โครินธ์ 10:13 THSV11

https://bible.com/bible/174/1co.10.13.THSV11

คนที่สู้ทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุข เพราะเมื่อเขาผ่านการทดสอบแล้ว เขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับคนทั้งหลายที่รักพระองค์

ยากอบ 1:12 THSV11

https://bible.com/bible/174/jas.1.12.THSV11

Leave a Comment

Your email address will not be published.