จงเชื่อฟังบิดามารดา

Intimacy Saturday 24 November 2018
“บุตรทั้งหลาย จงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะว่านี่เป็นเรื่องถูกต้อง”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭6:1‬ ‭THSV11‬‬
+ พระบิดาสอนให้เราเชื่อฟังบิดา มารดา เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าของเรา ให้คนอื่นได้รู้ว่า เป็นสิ่งที่สำคัญ
+ ไม่ว่าบิดา มารดาจะยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าแด่ การเชื่อฟังท่าน จะนำพระพรมาถึงชีวิตเรา ตามพระสัญญาจากพระวจนะ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับบิดา มารดาที่พระองค์ประทานมาให้แก่ชีวิตของเรา

Leave a Comment

Your email address will not be published.