จงเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้า

Intimacy Monday 19 November 2018
“เพราะเหตุนี้ อย่าเป็นคนโง่เขลา แต่จงเข้าใจว่าอะไรคือพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭5:17‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระทัยของพระบิดา มีอยู่ตลอดในพระวจนะของพระองค์ เมื่อเราอ่านพระวจนะ เราจะพบความหมายที่แท้จริง  
 
+ พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สามารถเปิดเผยแผนการและพระทัยผ่านชีวิตที่ใกล้ชิด ติดสนิทกับพระองค์ได้ เราต้องมีชีวิตใกล้ชิดพระองค์ทุกวัน ทั้งสองอย่างทำงานร่วมกันเพื่อจิตวิญญาณของเรา จะเติบโตและดำเนินตามพระทัยพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.