จงเขียนข้อความต่อไปนี้ลงในหนังสือเพื่อเตือนความจำ

พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงเขียนข้อความต่อไปนี้ลงในหนังสือเพื่อเตือนความจำ ทั้งเล่าให้โยชูวาฟัง คือเราจะล้างเผ่าพันธุ์อามาเลขให้สิ้น ไม่ให้ปรากฏในความทรงจำของประชาชนภายใต้ฟ้าเลย” 15โมเสสจึงสร้างแท่นบูชาเรียกชื่อว่ายาห์เวห์นิสสี อพย 17:14-15

เมื่อพระเจ้าอวยพรเราหรือนำให้เราได้สิ่งที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้ การขอบพระคุณพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญ และเราเองต้องดำเนินในทางชอบธรรมของพระองค์ด้วย เราต้องระลึกถึงพระพรอันมากมายที่พระองค์ได้นำมาให้แก่เรา และทำให้เราได้ตระหนักถึงพระคุณอันยิ่งใหญ๋ที่มาจากพระองค์

ในอดีตพระเจ้าใช้การสู้รบกับชนต่างชาติ เป็นการสำแดงพระคุณ และการอวยพรผ่านการครอบครองแผ่นดินต่าง ๆในแถบนั้น เมื่อการสู้รบชนะ พระองค์ได้สั่งให้โมเสส เขียนข้อความเพื่อย้ำเตือนถึงการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้า ในช่วงที่พวกเขารบและโมเสสชูมือทั้งสองขึ้น

พระยาเวห์นิสสี พระองค์เป็นธงชัย เป็นชัยชนะแก่เราเสมอ

Leave a Comment

Your email address will not be published.