จงอวยพรเพื่อจะได้รับพร

Intimacy Thursday 21 june 2018
“อย่าทำชั่วตอบแทนชั่ว หรืออย่าด่าตอบการด่า แต่ตรงกันข้าม จงอวยพร เพราะพระองค์ได้ทรงเรียกให้พวกท่านทำเช่นนั้น เพื่อพวกท่านจะได้รับพระพร”
‭‭1 เปโตร‬ ‭3:9‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระเยซูได้มาเพื่อทำให้พระวจนะสมบูรณ์ ก่อนนี้พระเจ้าให้ตาแทนตา ฟันแทนฟัน แต่เดี๋ยวนี้ พระเยซูไม่ปรารถนาให้เป็นเช่นนั้น พระองค์ให้เรา อวยพรเค้า คือให้สิ่งดีแก่คนอื่น ผ่านเสียงของเรา และ เราจะได้รับพระพร  
 
+ ด้วยท่าทีที่ถูกต้องเช่นนี้แล้ว พระพรก็จะมาถึงเรา อย่างแน่นอน 

Leave a Comment

Your email address will not be published.