จงอยู่ในเวลาของพระบิดา

จงอยู่ในเวลาของพระบิดา

การดำเนินชีวิตที่อยู่ในเวลาของพระบิดาจะทำให้เรามีความมั่นคงในจิตวิญญาณและไม่สั่นคลอนใดๆเพราะเรารู้ว่าทุกสิ่งที่เราทำนั้นอยู่ไหนวิถีที่พระองค์โปรดนำเราอยู่

เมื่อเรามอบชีวิตทั้งหมดให้กับพระบิดา เราถวายตัวเป็นเครื่องเผาบูชาที่มีชีวิตในทุกเช้าวันใหม่ แล้วเราอธิษฐานให้ชีวิตเราอยู่ในเวลาของพระองค์ เราเชื่อว่าพระบิดาจะโปรดนำให้ทุกอย่างสำเร็จตามพระทัยที่ดีเลิศในชีวิตของเรา

ไม่ว่าภาระหรืออุปสรรคใดๆเข้ามาในชีวิต เราก็จะไม่ย่อท้อแต่จะวางใจทั้งหมดเพื่อพระนามของพระองค์ เพราะเรารู้ว่าพระองค์เป็นคำตอบเดียวและเป็นความช่วยเหลือเดียวที่เราไว้วางใจได้ และเป็นความมั่นใจที่หนทางข้างหน้าจะเกิดผลเพื่อเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์

การอยู่ในเวลาของพระองค์จำเป็นต้องมีความเข้าใจในพระทัยของพระองค์ การรอคอยที่จะเห็นพระพรและการเกิดผลตามข้อสัญญาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เราไม่สามารถเร่งหรือบังคับเวลาจากโรงได้แต่เรารู้ว่าพระองค์มีช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะนำการเกิดผลและการอวยพรมาถึงชีวิตของเรา

สิ่งนี้จะทำให้วิถีการดำเนินชีวิตของเราแต่ละวันเป็นไปด้วยความเชื่อ และเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นกำลังใจให้กับเราและพระองค์คอยขับเคลื่อนชีวิตของเราให้เป็นไปตามพระประสงค์

” จงอยู่ในเวลาของพระองค์และรอคอยพระทัยอันบริบูรณ์จากพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์ในแต่ละวัน ”

จงรอคอยพระเยโฮวาห์ จงเข้มแข็ง และพระองค์จะทำให้จิตใจของท่านกล้าหาญ เออ จงรอคอยพระเยโฮวาห์เถิด

เพลงสดุดี 27:14 KJV

https://bible.com/bible/175/psa.27.14.KJV

อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร

กาลาเทีย 6:9 KJV

https://bible.com/bible/175/gal.6.9.KJV

องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ ตามที่บางคนคิดนั้น แต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้ เพราะเห็นแก่เราทั้งหลายมาช้านาน ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลย แต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่

2 เปโตร 3:9 KJV

https://bible.com/bible/175/2pe.3.9.KJV

Leave a Comment

Your email address will not be published.