จงอธิษฐานเผื่อพี่น้องผู้เชื่อใน 3 สิ่ง

จงอธิษฐานใน สามสิ่ง

“จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างและจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อวิสุทธิชนทุกคน ” อฟ.6:18
พระบิดาปรารถนาให้เราขับเคลื่อนชีวิต การปรนนิบัติพระองค์ด้วยคำอธิษฐาน และพระองค์ได้ให้เราได้อธิษฐานในหลาย ๆ ทางเพื่อให้พระประสงค์ของพระองค์บรรลุผล โดยผ่านเราทั้งหลาย

1. อธิษฐานในพระวิญญาณ

การอธิษฐานในพระวิญญาณ จากประสบการณ์ที่ได้สัมผัสที่สำคัญก็คือการที่เราได้อธิษฐานภาษาพระวิญญาณอย่างต่อเนื่อง จิตวิญญาณของเราจะสัมผัสการเต็มล้นในพระวิญญาณได้อย่างมากและต่อเนื่อง

ผู้ที่มีประสบการณ์นี้ จะรักที่จะอธิษฐานในพระวิญญาณด้วยภาษาแปลก ๆ และพระวจนะได้บอกว่า จะทำให้เราจำเริญขึ้นด้วย

“ฝ่ายคนที่พูดภาษาต่างๆนั้นก็ทำให้ตนเองเจริญฝ่ายเดียว..” 1 คร 14:4
เมื่อเรารับภาษาพระวิญญาณแล้ว จงอธิษฐานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เป็นชีวิต

2. อธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง

การอธิษฐานวิงวอนแบบ Supplication เป็นการอธิษฐานอย่างเจาะจงต่อเนื่อง จนกว่าคำอธิษฐานนั้นจะได้รับคำตอบ คืออธิษฐานอย่างต่อเนื่องไม่ลดละ อย่างที่พระเยซูกล่าวถึงการอธิษฐานอย่างไม่ลดละ

” พระองค์ตรัสคำอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาฟังเพื่อสอนว่า คนทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอ ไม่อ่อนระอาใจ” ลูกา 18:1

มีหลายเรื่องราวในชีวิตที่เราต้องมั่นคงในคำอธิษฐาน และอธิษฐานอย่างต่อเนื่องและไม่ละความพยายาม แม้ว่า เราจะยังไม่เห็นผลที่เกิดขึ้น เรายังต้องเชื่อและยืนหยัดในคำอธิษฐานต่อไป

3. อธิษฐานธรรมิกชนอยู่เสมอ

เราทั้งหลายต่างเรียกว่าเป็นธรรมิกชนของพระเจ้า และพระวจนะให้เราอธิษฐานเผื่อพวกเขาอย่างเจาะจงด้วยความเพียรและสม่ำเสมอด้วย การอธิษฐานเผื่อในเรื่องที่พวกเขามีความจำเป็น การมีส่วนร้องขอ ทูลขอพระบิดาเผื่อบางเรื่องที่พวกเขาต้องการ ถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของผู้เชื่ออย่างเราทั้งหลายด้วย

ดังนั้น ผู้เชื่อที่ไม่ได้ผูกพันกับคริสตจักรอย่างจริงจังก็จะพลาดจากน้ำพระทัยพระบิดาในเรื่องเหล่านี้ และมันเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณที่สำคัญด้วยเช่นกัน เราจึงต้องนำตัวเราเข้ามาในคริสตจักรของพระองค์ เพื่อรับรู้ความต้องการ ความจำเป็นต่าง ๆ ที่มีผลต่อชีวิตของพี่น้อง เพื่อที่เราจะสามารถอธิษฐานเผื่อได้อย่างเจาะจงและสม่ำเสมอ

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.