จงอธิษฐานเผื่อผู้เชื่อให้เพิ่มพูนใน 3 เรื่อง

อธิษฐานเผื่อผู้เชื่อให้เพิ่มพูนใน 3 เรื่อง

“และข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ความรักของท่านจำเริญยิ่งๆขึ้นในความรู้และในวิจารณญาณทุกอย่าง ” ฟป.1:9

อาจารย์เปาโล ได้เขียนจดหมายถึงพี่น้องฟิลิปปี และอธิษฐานเผื่อพี่น้องใน สาม เรื่อง และทำให้เราเองควรจะได้อธิษฐานเผื่อพี่น้องใน สามเรื่อง นี้ ด้วยเช่นกัน

1. ขอให้ความรักจำเริญขึ้น

ยิ่งผู้เชื่อมีประสบการณ์ความรักแท้จากพระเยซูผ่านพระวิญญาณบริุสทธิ์มากเท่าไร ผู้เชื่อก็จะมีหัวใจแบบเดียวกับพระเยซู แบบเดียวกับพระบิดา เพื่อจะสามารถรักคนอื่น ๆ ได้อย่างไม่มีเงื่อนไข

2. ขอให้ความรู้จำเริญขึ้น

เพื่อให้ผู้เชื่อรู้ถึงน้ำพระทัยอันบริบูรณ์ของพระบิดา ที่ได้โปรดสำแดงแก่เราทั้งหลาย ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพระวจนะของพระองค์ และรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เป็นเหมือนพระองค์ทุกวัน

3. ขอให้วิจารณญาณ ความเข้าใจต่าง ๆ จำเริญขึ้น

เพื่อให้ผู้เชื่อมีความเข้าใจในพระวจนะของพระองค์ และเข้าใจในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องชอบธรรมในสายตาของพระบิดา โดยความเมตตาและพระคุณของพระเยซูคริสต์

ทั้งสิ้นนี้ เมื่อเราอธิษฐานเผื่อพี่น้อง ผู้เชื่อของเราอย่างเจาะจง การนำมาซึ่งการฟื้นฟู การเปลี่ยนแปลง และการเกิดผล ในที่สุด เพื่อถวายเกียรติทั้งหมดแด่พระบิดาที่รักยิ่งของเราทั้งหลาย อาเมน

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.