จงอธิษฐานทุกเวลา

การดำเนินชีวิตคริสเตียนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวิถีชีวิตแห่งการอธิษฐาน และการอธิษฐานนั้นต้องเป็นการอธิษฐานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอด้วย

พระวจนะได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนให้ผู้เชื่อได้อธิษฐานอยู่เสมอ พระวจนะใน พระธรรมเอเฟซัสได้กล่าวไว้ว่า

“จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างและจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อวิสุทธิชนทุกคน” เอเฟซัส 6:18 KJV

เราจะเห็นได้ว่า พระบิดาปรารถนาให้ผู้เชื่อได้มีชีวิตแห่งการอธิษฐานอยู่เสมอ  เมื่อเราได้ดูฉบับภาษาอังกฤษ ( NASB )  ซึ่งกล่าวว่า

“ With all prayer and petition pray at all times in the Spirit, and with this in view, be on the alert with all perseverance and petition for all the saints ” Ephesians 6:18 NASB

พระวจะได้พูดถึงว่าเป็นการอธิษฐานทั่วไป ( prayer ) และการอธิษฐานร้องทูล ( petition, supplication ) ในมุมมองของผมนั้น คิดว่าการแปลการอธิษฐานว่าเป็นการอธิษฐานวิงวอนอาจคลาดเคลื่อนจากภาษาเดิมเล็กน้อย อย่างไรก็ตามแต่ เมื่อเราอิงจากฉบับภาษาอังกฤษและภาษากรีกแล้ว ในแต่ละวันก็อยากแนะนำในการมีชีวิต อธิษฐาน ดังนี้

ประการแรก คือการมีชีวิตแห่งการอธิษฐานอยู่เสมอ

              เมื่อเราให้ทุก  ๆ เวลาของชีวิตเป็นช่วงเวลาแห่งการอธิษฐานแล้ว เราจะเห็นถึงฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานภายในเรา และเราจะเห็นถึงการปกคลุมในฝ่ายวิญญาณอย่างชัดเจน

เพราะว่าเรายัง อยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณ และมารซาตานก็กำลังทำงานของมัน ที่มันคอยจะดึงผู้เชื่อให้หลงจากทางของพระบิดา และทำให้ผู้เชื่อยุ่งมาก  ๆ จนไม่มีเวลาอธิษฐาน นั่นคือ มารซาตานจะทำทุกวิถีทางที่จะไม่ให้ผู้เชื่อได้มีเวลาอธิษฐาน การไม่มีเวลาอธิษฐานนั้น หมายถึง การที่ผู้เชื่อได้วางอาวุธลงในขณะที่กำลังอยู่ในสงคราม ซึ่งเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณเสียด้วย

              ผู้เชื่อก็ควรที่จะได้ดำเนินชีวิตด้วยการอธิษฐานอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งวัน เพราะว่าคำอธิษฐานนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระบิดาที่มอบให้แก่เราทั้งหลายแล้ว  อย่าเปิดช่องว่างมารซาตานเข้ามาทำให้เรายุ่งมากเกินไปหรือเปิดให้มารซาตานมาใส่ความคิดแง่ลบต่าง  ๆ  ได้  จงหยุดมันด้วยคำอธิษฐาน

ประการที่สอง คือการที่ผู้เชื่อต้องอธิษฐานร้องทูล อยู่เสมอ 

              การอธิษฐานร้องทูล หรือร้องขอ ( petition, supplication ) นั้น จะมีน้ำหนักที่มากกว่าการอธิษฐานทั่วไป เพราะมีการเจาะจงเรื่องที่ต้องการออธิษฐานและกรอบเวลาที่เราจำเป็นต้องทำให้สำเร็จอย่างชัดเจน

              ในแต่ละช่วงเวลา เราอาจต้องเจอกับสถานการณ์ที่กดดัน หรือทำให้รู้สึกกังวลใจกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิต เราต้องใช้เวลาในการอธิษฐานร้องทูล อย่างขะมักเขม้นจนกว่าท่านจะได้ตอบในคำอธิษฐานของเรา

              ตัวอย่างผู้เผยวจนะอันนา ที่ได้อยู่ในพระวิหารมากถึง 84 ปี เพื่อรอคอยพระเมสสิยาห์ นางได้อธิษฐาน ( ร้องทูล ) ตลอดมิได้ขาด จนนางได้พบกับกุมารเยซูในที่สุด ช่างเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นจริง ๆ

“แล้วก็เป็นม่ายมาจนถึงอายุแปดสิบสี่ปี นางมิได้ไปจากพระวิหารเลย อยู่รับใช้พระเจ้าด้วยการถืออดอาหารและอธิษฐาน ทั้งกลางวันกลางคืน ” ลูกา 2:37 KJV

https://www.bible.com/th/bible/175/LUK.2.37.KJV

              ดังนั้นเรื่องต่าง  ๆ ที่เข้ามาในชีวิตในช่วงเวลาที่ต่างกันออกไปนั้น เราก็ต้องใช้เวลาในการอธิษฐานด้วยการร้องทูลด้วยเช่นกัน เพื่อให้เห็นการนำของพระบิดาในการเปิดเผยและตอบในคำอธิษฐานของเรา

              สรุปได้ว่า ชีวิตส่วนตัวเราในแต่ละวัน ในแต่ละช่วงเวลา นั้น เราต้องมีการอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอและต้องอธิษฐานด้วยการร้องทูลด้วยเช่นกัน เพื่อให้เห็นถึงการอวยพรและตอบคำอธิษฐานของพระบิดา และทำให้พระวจนะในตอนนี้เป็นจริง

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

photo by federico respini

Leave a Comment

Your email address will not be published.