จงอธิษฐานทุกเวลาโดยพระวิญญาณ

Intimacy Wednesday 5 December 2018
“จงอธิษฐานในพระวิญญาณทุกเวลาโดยการอธิษฐานและการวิงวอนทุกๆ อย่าง เพราะเหตุนี้จงเฝ้าระวังด้วยความเพียรและด้วยการวิงวอนเผื่อธรรมิกชนทุกคนอยู่เสมอ”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭6:18‬ ‭THSV11‬‬
+ การอธิษฐานเป็นหัวใจสำคัญของการต่อสู้ในฝ่ายวิญญาณ และยังเป็นการเพิ่มพูนความสัมพันธ์ และความสนิทสนมระหว่างเรากับพระเจ้าอีกด้วย
+ การอธิษฐานวิงวอนก็จะช่วยให้การปกป้องดูแลไปถึงผู้เชื่อที่เราอธิษฐานเผื่อ เป็นคำอธิษฐานที่ช่วยให้เขาเหล่านั้นรับการปกป้องและดูแล ผ่านคำอธิษฐานนี้
+ เราจึงต้องอธิษฐานในพระวิญญาณอยู่ทุกๆเวลา ให้ทุกอย่างอยู่ในพระทัยพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.