จงอธิษฐานต่อไป ( 1 )

จงอธิษฐานต่อไป ( 1 )
Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching there unto with all perseverance and supplication for all saints;
Ephesians 6:18 KJV
https://bible.com/bible/1/eph.6.18.KJV
18จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างและจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อวิสุทธิชนทุกคน

พระวิญญาณได้มาย้ำเตือนผ่านพระคำตอนนี้ ถึงเรื่องการอธิษฐาน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนชีวิต ขับเคลื่อนพระราชกิจของพระบิดา และขับเคลื่อนการงานทั้งสิ้นที่เราทำบนโลกนี้

เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อย่างเกิดผลตามน้ำพระทัย ถ้าเราไม่ให้คำอธิษฐานำหน้าทุก ๆ อิริยบทในชีวิต คำอธิษฐานเป็นพลังและมีฤทธานุภาพมากเหลือเกิน ถ้าเราเชื่อตามพระสัญญา ตามพระวจนะของพระบิดา

การอธิษฐาน ( proseuché ) เป็นรูปแบบหนึ่งของการอธิษฐานที่พบมากในพระคัมภีร์ และเป็นสิ่งที่พระเยซูได้ใช้ในช่วงเวลาของพระองค์บนโลกอยู่เสมอ

และเราเองก็ควรใส่ใจในคำอธิษฐานที่เป็นการ ร้องขอต่อพระบิดา ในเรื่องต่าง ๆ ของชีวิต และรวมถึงการอธิษฐานถึงคนอื่น ๆ ในการอวยพรพวกเขา

ถือเป็นสิ่งหนึ่งเราต้องพึงตระหนัก และให้ความสำคัญกับการอธิษฐาน อยู่ตลอดเวลา เพื่อวิญญาณจิตของเราจะไม่ห่างจะพระทัยของพระบิดา

ขอพระเกียรติเป็นของพระองค์ สืบๆ ไป อาเมน และอาเมน

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

photo credit : Robert Lukeman

Leave a Comment

Your email address will not be published.