จงหว่านความชอบธรรมในชีวิต

โฮเชยา 10:12 THSV11

จงหว่านความชอบธรรมไว้สำหรับตัวเจ้า จงเกี่ยวผลของความรักมั่นคง เจ้าจงไถดินที่ร้างอยู่ เพราะเป็นเวลาที่จะแสวงหาพระยาห์เวห์ เพื่อพระองค์จะเสด็จมาโปรยความชอบธรรมแก่เจ้าhttps://www.bible.com/th/bible/174/HOS.10.12.THSV11

เราทั้งหลายดำเนินชีวิต ในความชอบธรรมของพระบิดา ด้วยความเชื่อที่เรามีในพระองค์  และความเชื่อนี้ไม่ได้มาจากกระทำแต่อย่างใด แต่มาจากพระคุณที่พระองค์ได้ประทานให้  
เราใช้ความเชื่อในพระคริสต์ ในการดำเนินชีวิต ทำให้เรามีความชอบธรรมในพระองค์   เมื่อเรารับการเติมเต็มจากความรักที่มาจากพระองค์ อย่างท้วมท้นผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทุกวัน เราจะเก็บเกี่ยวความรักมั่นคงนี้จากพระองค์ ได้อย่างเต็มเปี่ยม 

ช่วงเวลาที่เราได้ ใช้เวลากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการที่เราได้แสวงหาพระบิดาของเรา  และทุกคำอธิษฐานของเราก็เป็นกลิ่นหอมที่เป็นที่พอพระทัยพระบิดา สูงสุด 

” จงรักษาชีวิตที่แสวงหาพระบิดา ชีวิตแห่งการอธิษฐานในนามพระคริสต์ และชีวิตที่ติดสนิทกับพระวิญญาณนริสุทธิ์ ทุก ๆ วัน “

photo by Akira Hojo

Leave a Comment

Your email address will not be published.