จงสำรวจจิตวิญญาณของเรา และชีวิตของเราต่อพระบิดาเสมอ

” 12จงฟังเรา เจ้าทั้งหลายผู้มีใจดื้อดึงเจ้าผู้ห่างไกลจากความชอบธรรม13เราจะนำความชอบธรรมของเรามาใกล้ มันไม่ไกลเลยและความรอดของเราจะไม่ชักช้าเราจะให้ความรอดในศิโยนและให้ศักดิ์ศรีของเราแก่อิสราเอล ” อิสยาห์ 46 : 12-13

https://www.bible.com/th/bible/174/ISA.46.12-13.THSV11


เราต้องสำรวจจิตวิญญาณของเรา และชีวิตของเราต่อพระบิดาเสมอ ให้ทั้งสิ้นซื่อตรงต่อพระนามพระยาเวห์  
เพราะการล่อลวง และความบาป ต่าง  ๆ คอยจ้องที่จะทำลายเราอยู่เสมอ เราจึงต้องใกล้ชิดพระวิญญาณบริสุทธิ์ และรับการชันสูตรจิตใจ เพื่อให้ทั้งสิ้นในเรา ถูกต้องและชอบธรรมตามน้ำพระทัย
เราแต่ละคนยังไม่สมบูรณ์และยังต้องรับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระคริสต์ทุกวัน จนกว่าพระองค์จะกลับมารับเรา 
เมื่อเราร้องทูลด้วยความเชื่อ พระบิดาจะนำให้เราชอบธรรม และให้พระทัยทั้งสิ้นของพระองค์ดำรงอยู่ในเราทั้งหลาย 


พระคุณพระบิดายังเต็มเปี่ยมอยู่ในเราทั้งหลายหรือไม่ ? และเรายังตอบสนองพระคุณพระเยซูคริสต์อย่างที่ท่านเอง ปรารถนาให้เราเป็นอยู่ไหม ? 


“เพราะว่าพระคุณของพระเจ้าปรากฏแล้ว เพื่อช่วยทุกคนให้รอด และเพื่อสอนเราให้ละทิ้งความอธรรมและโลกียตัณหา และให้ดำเนินชีวิตในยุคนี้อย่างมีสติสัมปชัญญะ อย่างชอบธรรมและให้ดำเนินตามทางพระเจ้า ” ทิตัส 2:11-12 THSV11

https://www.bible.com/bible/174/TIT.2.11-12.THSV11

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.