จงสั่งชนชาติอิสราเอลให้เดินต่อไปข้างหน้าเถิด  ฝ่ายเจ้าจงยกไม้เท้าของเจ้า

พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “เหตุไฉนเจ้าจึงมาร้องทุกข์ต่อเรา จงสั่งชนชาติอิสราเอลให้เดินต่อไปข้างหน้าเถิด  ฝ่ายเจ้าจงยกไม้เท้าของเจ้า แล้วยื่นมือของเจ้าออกไปเหนือทะเล ทำให้ทะเลนั้นแยกออก เพื่อคนอิสราเอลจะได้เดินบนดินแห้งกลางทะเลแล้วข้ามไปได้
หนังสืออพยพ 14:15-16
แม้ว่าพระเจ้าจะทำอัศจรรย์อย่างต่อเนื่องกับอิสราเอล และพูดกับโมเสสอย่างเจาะจง ท่านเองก็ยังอดไม่ได้ที่จะเข้ามาร้องทูลพระเจ้า ในสิ่งที่ อิสราเอลบ่นต่อว่าท่าน นั่นหมายถึง สถานการณ์แวดล้อมได้ถาโถมและเข้ามากดดันตัสท่าน อย่างที่สุด
สิ่งที่พระเจ้าย้ำเตือนก็คือให้เราได้ประกาศ ความเชื่อ ประกาศสิ่งที่ต้องการจะให้เกิดขึ้น แก่สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เผชิญ เพราะถ้อยคำของเราเป็น ฤทธิ์เดชที่พระเจ้าจะโปรดฟัง และพอพระทัยในความเชื่อของเรา

Leave a Comment

Your email address will not be published.