จงสั่งชนชาติอิสราเอลว่า ‘เจ้าทั้งหลายจงรักษาวันสะบาโตของเราไว้

12พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 13“จงสั่งชนชาติอิสราเอลว่า ‘เจ้าทั้งหลายจงรักษาวันสะบาโตของเราไว้ เพราะนี่จะเป็นหมายสำคัญระหว่างเรากับเจ้าตลอดชั่วอายุของเจ้า เพื่อเจ้าจะได้รู้ว่าเราคือพระเยโฮวาห์ ผู้ได้กระทำเจ้าให้บริสุทธิ์ อพย 31:12-13

นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าสั่งให้อิสราเอลมีวันสะบาโต เพื่อพักสงบจากการงานและได้อยู่กับพระเจ้า พระเจ้าบอกว่าสะบาโตเป็นหมายสำคัญระหว่างพระองค์กับอิสราเอล สะบาโตยังคงมีอยู่และยังมีความสำคัญกับชีวิตคริสเตียนเช่นกัน

แม้ว่ารูปแบบสะบาโตจะแตกต่างกันไป แต่หัวใจสำคัญคือการได้มีเวลาพักสงบ พักจากการงาน นั่นคือพักทั้งฝ่ายร่างกายและจิตวิญญาณ หลายครั้งเราละเลยสะบาโตที่พระเจ้าปรารถนาให้เราได้รับ เพื่อพระพรจะเป็นของเราเอง

เราต้องมีสะบาโตอย่างที่พระเจ้าปรารถนาในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้หมายสำคัญนี้เป็นจริงในวิถีชีวิตคริสเตียนของเรา

Leave a Comment

Your email address will not be published.