จงสังเกตดูตัวอักษรที่ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านด้วยมือของข้าพเจ้าเองว่าตัวโตเพียงใด

จงสังเกตดูตัวอักษรที่ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านด้วยมือของข้าพเจ้าเองว่าตัวโตเพียงใด 12คนที่ปรารถนาได้หน้าตามเนื้อหนังก็จะบังคับพวกท่านให้เข้าสุหนัต เพียงเพื่อพวกเขาจะได้ไม่ถูกข่มเหงเพราะเรื่องกางเขนของพระคริสต์เท่านั้น   กท ุ 6 11-12
  • ความตั้งใจและความใส่ใจที่อาจารย์เปาโลมีแก่คริสตจักรที่กาลาเทียมีอย่างมากมาย ทั้งสอนและตักเตือน โดยเฉพาะเรื่องกางเขนและการเข้าสุหนัต
  • มีคนที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างใกล้ชิด และไม่เข้าใจพระวจนะอย่างที่พระเจ้าต้องการจะสำแดง นำไปตีความพระวจนะต่าง  ๆนานา เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของพวกเขา ทำให้ความเชื่อของบางคนสั่นคลอน เหล่านี้เป็นการสอนที่ผิดและจะต้องได้รับผลด้วย
  • เรายินดีที่จะทนทุกข์เพื่อพระนามของพระเยซู เพราะความรักของพระองค์ก็มากมายอย่างที่สุด ขอพระวิญญาณให้เราผ่านแต่ละวันไปได้ด้วยพระคุณของพระองค์ อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.