จงสร้างตัวของท่านขึ้นบนความเชื่ออันบริสุทธิ์ที่สุดของท่าน และจงอธิษฐานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

แต่ท่านที่รักทั้งหลาย จงสร้างตัวของท่านขึ้นบนความเชื่ออันบริสุทธิ์ที่สุดของท่าน และจงอธิษฐานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ยูดา 20

ผู้เชื่อที่แท้จริงจะสร้างชีวิตด้วยรากฐานพระเยซูคริสต์
1 โครินธ 3:11 ” เพราะว่าใครจะมาวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้ว นอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์ ”
อฟ.2:20 ” ท่านทั้งหลายถูกก่อร่างสร้างขึ้นบนรากฐานของบรรดาอัครทูตและบรรดาผู้เผยพระวจนะ มีพระเยซูคริสต์เป็นศิลาหัวมุม ”

ถือเป็นรากฐานสำคัญของคริสตจักรในยุคสุดท้ายนี้ เราต้องพึ่งพาฤทธิ์พระวิญญาณอย่างที่สุด และมีรากฐานของพระวจนะพระเจ้าเป็นสำคัญ และมากกว่านั้นต้องมีการเปิดเผย สำแดงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย

และการอธิษฐานในพระวิญญาณ อธิษฐานภาษาพระวิญญาณ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกัน สำหรับชีวิตที่มีรากฐานของพระเยซู

Leave a Comment

Your email address will not be published.