จงสรรเสริญพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์

Intimacy Wednesday 9 January 2019
“จงสรรเสริญพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ ให้ใจของบรรดาผู้แสวงหาพระยาห์เวห์ยินดี”
‭‭สดุดี‬ ‭105:3‬ ‭THSV11‬‬
+ พระบิดายาเวห์ พระนามของพระองค์บริสุทธิ์ พระเจ้าของเรา เป็นพระเจ้าแห่งความบริสุทธิ์ พระองค์กำลังพาชีวิตของเราให้ไปถึงความบริบูรณ์และดำเนินในความบริสุทธิ์อยู่เสมอ
+ พระวิญญาณบริสุทธิ์จึงมีส่วนสำคัญมาก ในชีวิตปัจจุบัน ในยุคสุดท้ายนี้ พระคุณของพระองค์จะโปรดนำเรา และเราจะดำเนินในความบริสุทธิ์ของพระองค์ อยู่เสมอ

Leave a Comment

Your email address will not be published.