จงร้องเพลงถวายพระองค์ ร้องเพลงสดุดีถวายพระองค์

Intimacy Tuesday 8 January 2019
“จงร้องเพลงถวายพระองค์ ร้องเพลงสดุดีถวายพระองค์ จงเล่าถึงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์”
‭‭สดุดี‬ ‭105:2‬ ‭THSV11‬‬
+ ยกเสียงนมัสการพระบิดาของเราอยู่เสมอ พระเจ้าผู้ทรงสมควรรับการสรรเสริญ พระบิดา ผู้ครอบครองทุกสรรพสิ่ง
+ พระบิดาปรารถนาและอยากให้เรามีชีวิตแห่งการนมัสการเสมอ  การอัศจรรย์มากมายที่พระองค์ได้ทำผ่านชีวิตของเรา เราจึงเล่าให้คนมากมายให้ได้ยิน ได้ฟังและพวกเขาจะสรรเสริญพระบิดา และพระองค์จะได้รับเกียรติ
+ อัศจรรย์จากพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตของเราอยู่เสมอ โดยพระกรุณาคุณที่พระองค์ได้ทำผ่านชีวิตของเรา ขอบคุณพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.