จงรู้แน่เถิดว่าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นคนต่างด้าวในแผ่นดินที่ไม่ใช่ของพวกเขาและจะรับใช้พวกนั้น พวกนั้นจะกดขี่ข่มเหงพวกเขาสี่ร้อยปี

“เมื่อดวงอาทิตย์ใกล้จะตก อับรามก็นอนหลับสนิท และดูเถิด ความหวาดกลัวความหดหู่ใจอย่างยิ่งก็ทับถมท่าน พระองค์ตรัสแก่อับรามว่า “จงรู้แน่เถิดว่าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นคนต่างด้าวในแผ่นดินที่ไม่ใช่ของพวกเขาและจะรับใช้พวกนั้น พวกนั้นจะกดขี่ข่มเหงพวกเขาสี่ร้อยปี”
‭‭หนังสือปฐมกาล‬ ‭15:12-13‬ ‭KJV‬‬
แม้มีเสียงเรียกอย่างชัดเจนจากพระเจ้า และเป็นความมั่นใจอย่างที่สุดที่อับราม รู้ถึงการนำขอพระองค์ แต่ในความเป็นมนุษย์ ความหดหู่ใจ ความกลัวยังถาโถม เข้ามาอยู่เสมอ
พระเจ้าพูดกับอับรามเป็นคำพยากรณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชนชาติของท่าน ในขณะที่ ณ เวลานั้น ท่านยังไม่มีแม้แต่ ทายาท สักคนเดียว
พระเจ้ามองไกลและชัดเจนกว่า เราเสมอ ทุกเสียงที่พระองค์พูด เมื่อเราไวและตั้งใจในการฟัง เราจะเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้น และเตรียมชีวิตที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ในอนาคตได้

Leave a Comment

Your email address will not be published.