จงรับสันติสุขพระเยซูคริสต์ทุกวัน

รับสันติสุขพระเยซูคริสต์ทุกวัน

พระบิดาประทานสันติสุขให้แก่ผู้เชื่อทุกคน สันติสุขนี้เป็นสันติสุขที่โลกไม่สามารถให้ได้ จะมีเฉพาะในความเป็นลูกของพระองค์เท่านั้น

ประสบการณ์การรับสันติสุขที่มาจากพระองค์ทำให้เราเต็มล้นภายในจิตวิญญาณและทำให้เราซาบซึ้งในพระคุณความรักของพระเยซูที่ได้มาถ่ายแบบให้แก่เราทั้งหลาย

  1. เราสัมผัสสันติสุขนี้ได้ผ่านการนมัสการพระองค์
  2.  เราสัมผัสสันติสุขได้ผ่านการพูดคุยและติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์
  3. เราเข้าใจสันติสุขนี้ได้ผ่านการอ่านพระวจนะของพระองค์

สันติสุขแท้ที่พระบิดาประทานให้เป็นผลมาจากการสัมผัสความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระองค์ ดังนั้นถ้าเรามีประสบการณ์มีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระองค์แล้วเราจะรับการเติมเต็มในสันติสุขมากด้วยเช่นกัน

สันติสุขจึงแตกต่างจากความสุข เพราะว่าความสุขเป็นสิ่งที่โรคสามารถให้ได้แต่สันติสุขมีเฉพาะในพระเจ้าเท่านั้น

ดังนั้นเราจึงต้องขนขวายที่จะรับสันติสุขแท้ทุกๆวันเพื่อให้การดำเนินชีวิตบนโลกนี้จะเต็มไปด้วยพระคุณและการให้ที่มาจากพระเจ้าอย่างไม่สิ้นสุด

“บุคคลผู้ใดสร้างสันติ ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาว่าเป็นบุตร
มัทธิว 5:9 TH1971

เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ใจของท่านวิตก และอย่ากลัวเลย
ยอห์น 14:27 TH1971

เราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่าน เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงชื่นใจเถิด เพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว”
ยอห์น 16:33 TH1971

Leave a Comment

Your email address will not be published.