จงรักษาพระคุณของพระเยซูไว้

จงรักษาพระคุณของพระเยซูไว้

2~เปโตร 2:20
เพราะว่าถ้าหลังจากพวกเขาหลีกหนีจากมลทินทั้งหลายของโลกแล้ว โดยการรู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและผู้ช่วยให้รอดของเรา แต่พวกเขากลับเกี่ยวข้องและพ่ายแพ้แก่มลทินชั่วเหล่านั้นอีก บั้นปลายของพวกเขาก็กลับเลวร้ายยิ่งกว่าตอนต้น

การที่เราได้รับพระเมตตาคุณของพระเยซูในการรับความรอดนิรันดรแล้ว ถือเป็นของขวัญที่พระบิดาประทานมาให้ และเราเองต้องรักษาความรอดนี้เอาไว้ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่

การล่องลวง การล้มลง การยอมแพ้ต่อการทดสอบ การพ่ายแพ้ต่อการทดลอง การไม่กลับใจ การจมในบาป สิ่งเหล่านี้ มีผลทำให้ความเชื่อในพระเยซูของคน ๆ นั้น ค่อย ๆ ลดลง และพระวจนะได้ย้ำอย่างหนักแน่นว่า เมื่อกลับไปสู่มลทินบาปแบบเดิม ก็ยากที่จะกลับมารับพระคุณพระเยซูอีก ไม่ใช่จะกลับมาไม่ได้ แต่มันจะยากมากขึ้นเพราะ เนื้อหนังเป็นใหญ่เนื้อฝ่ายวิญญาณภายใน

เราต้องรักษาความสัมพันธ์อันสนิทแนบแน่นกับพระวิญญาณ และอธิษฐานเผื่อพี่น้อง ผู้เชื่อในรักษาความรักมั่นคงของพระเยซูในชีวิตเอาไว้ และให้ยืนหยัดในความรอดนิรันดรที่พระบิดาได้ประทานให้ อย่างแข็งขัน ด้วย

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.