จงระลึกถึงการอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ทรงกระทำ

Intimacy Friday 11 January 2019
“จงระลึกถึงการอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ทรงกระทำ หมายสำคัญและคำพิพากษาจากพระโอษฐ์ของพระองค์”
‭‭สดุดี‬ ‭105:5‬ ‭THSV11‬‬
+ พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความอัศจรรย์ พระองค์ควบคุมทุกสิ่ง พระองค์เป็นผู้ที่สร้างทุกอย่าง และสิ่งเหล่านี้ก็เป็นมาจากพระองค์
+ พระวจนะได้บันทึกความยิ่งใหญ่ ของพระองค์ และหมายสำคัญของพระองค์กับชนชาติอิสราเอล
+อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราครั้งล่าสุดคืออะไร เราต้องเชื่อและดำเนินในอัศจรรย์นั้นต่อไป ด้วยความวางใจในพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.