จงยอมรับว่าพระยาเวห์เป็นพระเจ้าที่รักเรา

ในวันนี้ท่านได้ยอมรับแล้วว่า พระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าของท่าน และท่านจะดำเนินตามพระมรรคาของพระองค์ และรักษากฎเกณฑ์ พระบัญญัติ และคำตัดสินของพระองค์ และจะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์” หนังสือพระราชบัญญัติ 26:17 KJV

เมื่อชีวิตเราได้มอบไว้ให้กับพระคริสต์แล้ว เราได้สิทธิ์ในการเป็นลูกกลับมา เพราะเราเคยเป็นก่อนที่ความบาปจะพรากเราออกไป เช่นเดียวกับอิสราเอลที่ ได้ให้พระยาเวห์นำหน้าพวกเขา และพวกเขาจะเดินในทางของพระองค์และพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ด้วย อย่างน้อย สี่ประการที่ วิถีคริสเตียนจะยึดเอาไปดำเนินไว้เพื่อการจำเริญและอยู่ในพระทัยของพระองค์

1. จะเดินในทางของพระยาเวห์
2. จะรักษาพระวจนะของพระยาเวห์ ให้เป็นจริงในชีวิต
3. จะยอมรับสิ่งที่พระยาเวห์ได้นำเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ( ไม่บ่นต่อว่าพระองค์ )
4. จะเชื่อฟังเสียงของพระยาเวห์ ( ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในชีวิต )

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.