จงมั่นคงในจิตใจ

จงมั่นคงในจิตใจ

พระวิญญาณบริสุทธิ์ปรารถนาให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราทั้งหลายใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์และสร้างชีวิตให้มั่นคงในการเดินติดตามพระเยซู

การสร้างรากฐานชีวิตให้มั่นคงต้องใช้เวลากับพระเจ้า กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทุกๆช่วงเวลาในแต่ละวัน โดยมีกรอบพระวจนะของพระองค์เป็นรากฐาน นั่นหมายถึงพระวจนะทุกข้อทุกตอนตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์ จะต้องเกิดผลดีตามน้ำพระทัยในชีวิตของเรา

การสะสมพระคำพระเจ้าในทุกๆวันและการนําพระคำพระเจ้ามาใช้ในการดำเนินชีวิตและทำให้แผ่นดินและอาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตผู้รับใช้พระเจ้าอย่างเราทั้งหลาย

การดำเนินชีวิตติดสนิทและซื่อสัตย์ในการปรนนิบัติพระเยซูและรับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระเยซูจึงมีผลต่อการสร้างรากฐานชีวิตให้มั่นคงเพื่อเราจะสามารถเผชิญทุกเหตุการณ์ ทุกการทดสอบ ทุกการทดลอง และจะเดินไปถึงน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระบิดาได้

เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้า ผู้เป็นที่รัก เป็นที่ปรารถนา เป็นที่ยินดี และเป็นมงกุฎของข้าพเจ้า พวกที่รักของข้าพเจ้า จงยืนมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้า

ฟีลิปปี 4:1 KJV

https://bible.com/bible/175/php.4.1.KJV

เหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า ท่านจงตั้งมั่นอยู่ อย่าหวั่นไหว จงปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลา ด้วยว่าท่านทั้งหลายรู้ว่า โดยองค์พระผู้เป็นเจ้าการของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หามิได้

1 โครินธ์ 15:58 KJV

https://bible.com/bible/175/1co.15.58.KJV

ท่านทั้งหลายจงระมัดระวัง จงมั่นคงในความเชื่อ จงเป็นลูกผู้ชายแท้ จงเข้มแข็ง

1 โครินธ์ 16:13 KJV

https://bible.com/bible/175/1co.16.13.KJV

Leave a Comment

Your email address will not be published.