จงมั่นคงในความเชื่อ

Intimacy Friday 20 July 2018
“จงต่อต้านมันด้วยใจมั่นคงในความเชื่อ โดยรู้ว่าพวกพี่น้องของพวกท่านทั่วโลก ก็ประสบความทุกข์ลำบากอย่างเดียวกัน”
‭‭1 เปโตร‬ ‭5:9‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ความเชื่อวางใจในพระนามพระเยซู จะทำให้เรามีชัยชนะเหนือมารซาตานได้ในที่สุด ผู้เชื่อทั่วทั้งโลกก็เผชิญ มารซาตานที่คอยหาช่องเข้าจัดการเหมือนกัน ดังนั้นเราแต่ละคนต้องอธิษฐานเผื่อกันและกันและพึ่งพาพระบิดาและ ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเราจะช่วยเราให้รักษาความมั่นคงในพระเยซูคริสต์เอาไว้ได้ อาเมนศิริวรรณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.