จงมั่นคงในความเชื่อจะตราบเท่าวันตาย

จงมั่นคงในความเชื่อจะตราบเท่าวันตาย

ชีชีวิตคริสเตียนเริ่มต้นด้วยความเชื่อและจบลงด้วยความเชื่อ

ทุทุกสิ่งที่เราดำเนินชีวิตเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อซึ่งความเชื่อนั้นพระวัจนะได้บอกไว้อย่างชัดเจนแล้ว

เพราะว่าสำหรับข้าพเจ้า การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ และการตายก็ได้กำไร

ฟีลิปปี 1:21 THSV11

https://bible.com/bible/174/php.1.21.THSV11

ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า

กาลาเทีย 2:20 THSV11

https://bible.com/bible/174/gal.2.20.THSV11

เพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรมของพระเจ้าก็ได้แสดงออก โดยเริ่มต้นก็ความเชื่อ สุดท้ายก็ความเชื่อ ตามที่มีเขียนไว้แล้วว่า ‘คนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อ’

หนังสือโรม 1:17 KJV

https://bible.com/bible/175/rom.1.17.KJV

Leave a Comment

Your email address will not be published.