จงพูดคุยและฟังเสียงที่พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดทุกวัน

จงพูดคุยและฟังเสียงที่พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดทุกวัน.

ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตแห่งความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าของเรา ซึ่ง ณ เวลานี้ เป็นยุคของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ก็มาอยู่ในเราเพื่อช่วยเหลือเรา ปลอบประโลม ช่วยในการเป็นพยาน พูดคุยเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และสำแดงพระทัยพระบิดาแก่เราทั้งหลาย

ดังนั้นมีหลายเรื่องมากมายที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการจะขยายความเข้าใจ ขยายขอบเขตความรู้ สำแดงพระองค์ มาถึงเราแต่ละคนเป็นการเจาะจง เพื่อความสนิทสนมที่พระองค์จะได้นำหน้าชีวิต และให้เป็นความมั่นใจและเข้าใจถึง แผนงานของพระองค์ในชีวิต เพื่อเราจะมีความกล้าหาญที่เชื่อและเดินติดตามได้ด้วยเต็มกำลัง

คนที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มาก ก็จะรับความเข้าใจ การสำแดง ได้มาก และเขาจะกล้าที่จะให้ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ เข้ามาทำงานผ่านชีวิต ได้อย่างเต็มขนาด เพราะว่าความมั่นใจและความเชื่อของพวกเขานั้นเต็มเปี่ยม

สิ่งเหล่านี้ส่งผลไปถึงการงาน ธุรกิจ สุขภาพ การรับใช้ และครอบครัว รวมถึงชีวิตส่วนตัวที่จะ ค่อย ๆ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและมั่นใจ

ขอโปรดให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เติมเต็มในวิญญาณของเราอยู่เสมอ เพื่อให้เรามีความหิวกระหายอยากสามัคคีธรรมร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอ

1เพราะฉะนั้น ในเมื่อมีความชูใจในความสัมพันธ์กับพระคริสต์ มีการปลอบโยนจากความรัก มีการสามัคคีธรรมกันจากพระวิญญาณ และมีความเห็นใจกันและความเมตตากรุณา 2ก็ขอให้ท่านทั้งหลายทำให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยม ด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกัน มีความรักอย่างเดียวกัน มีจิตใจและความคิดเป็นหนึ่งเดียวกัน ฟป.2:1-2

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ