จงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณที่ไร้สิ่งเจือปน

เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณที่ไร้สิ่งเจือปน เพื่อโดยน้ำนมนั้นพวกท่านจะเติบโตขึ้นสู่ความรอด

1 เปโตร 2:2 THSV11 https://bible.com/bible/174/1pe.2.2.THSV11

Leave a Comment

Your email address will not be published.