จงปรนนิบัติผู้อื่นอย่างที่พระเยซูได้ทำเป็นแบบอย่าง

จงปรนนิบัติผู้อื่น อย่างที่พระเยซูคริสต์เป็น

Mark 9:41 เพราะเราบอกความจริงแก่ท่านว่า ผู้ใดจะเอาน้ำถ้วยหนึ่งให้พวกท่านดื่มในนามของเรา เพราะท่านทั้งหลายเป็นฝ่ายพระคริสต์ ผู้นั้นจะขาดบำเหน็จก็หามิได้

พระเยูคริสต์ผู้เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ เป็นจอมเจ้านาย ได้ลงมาปรนนิบัติคนบาปและช่วยให้คนกลับมาหาพระบิดา พระองค์ยอมทำการที่ดูเหมือนต่ำต้อย และถูกดูหมิ่นและเหยียดหยามอยู่เสมอ ตลอดเวลา สามปีครึ่ง

ทุกสิ่งที่พระเยซูได้กระทำให้เราได้เห็นเป็นแบบอย่างที่ เราต้องเลียนแบบ เมื่อเราได้ตัดสินใจแบกกางเขนและเดินตามพระองค์

พระคุณและการอวยพรของพระเยซูคือ เมื่อเราได้ถ่อมตัวเรา และได้มีส่วนในการปรนนิบัติผู้อื่น แล้ว พระองค์ทอดพระเนตรเห็นและจะอวยพรเป็นบำเหน็จให้เแก่เรา บำเหน็จนี้ไม่อาจมีใครแย่งชิงเอาไปได้

เราต้องเรียนรู้ในการปรนนิบัติผู้อื่น อยู่เสมอ เพราะเป็นการแสดงออกถึงความถ่อมใจที่พระเยซูเป็น

ขอพระเกียรติ คำสดุดี พระสิริ และฤทธานุภาพเป็นของพระเยซูคริสต์ ตลอดนิรันดร์ อาเมน

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.